KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia III stopnia | Ważne informacje dla kandydata
Akty prawne

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Szczecińskim prowadzone są na podstawie przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późn.  zm. oraz Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku z późn. zm.

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia oraz ich formy określa w uczelni senat. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia.

 Terminy i miejsca rekrutacji na studia III stopnia

Dokumenty

Kandydat na studia trzeciego stopnia ma obowiązek złożenia kompletu dokumentów zgodnie z wykazem.

Wykaz dokumentów

Opłata za studia niestacjonarne

 Opłaty za studia niestacjonarne 2017/2018, poniżej w załącznikach.

Szczegółowe informacje o opłatach - link

Kierownicy studiów doktoranckich
  • prof. dr hab. Mirosława Białoskórska – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinach: językoznawstwo oraz literaturoznawstwo (WF)
  • prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinach: ekonomia oraz finanse (WZiEU)
  • dr hab. Anna Cedro, prof. US – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie geografia (WNoZ)
  • dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinach: historia, filozofia, nauki o polityce, pedagogika (WH)
  • dr hab. Stanisław Czepita, prof. US – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie prawo (WPiA)
  • dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. US – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie matematyka (WMF)
  • dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US - kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia (WB)
  • dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu (WNEiZ)
  • dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US – kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie fizyka (WMF)
Biuro ds. Rekrutacji

al. Papieża Jana Pawła II 31, p. 021
70-453 Szczecin

tel. +48 91 444 10 29, +48 91 444 10 30, +48 91 444 11 60
e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl