KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia II stopnia | Administracja
Nazwa kierunku
Administracja
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.
Opis kierunku

Celem kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest ugruntowanie i rozwinięcie znajomości podstawowych dla działalności instytucji administrujących regulacji prawnych oraz przekazanie rozwiniętej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, nauk społecznych, umożliwiającej prawidłowe wypełnianie obowiązków obciążających pracowników instytucji administrujących i wypełnianie w takich jednostkach funkcji kierowniczych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Proponowany program studiów daje przygotowanie do działalności zawodowej, która jest z jednej strony ceniona społecznie, z drugiej natomiast poddawana jest nieustannej społecznej ocenie. W związku z powyższym, w toku studiów kształtowana jest odpowiednia postawa studenta, dzięki której absolwent zna zasady etyki zawodowej oraz źródła, z których owe zasady wypływają. Jest uwrażliwiony na rolę, jaką w społeczeństwie winna spełniać administracja. Potrafi szerzyć kulturę prawną w społeczeństwie.

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. administracja ogólna
  2. służby publiczne
  3. administracja gospodarcza

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Przykładowe przedmioty
  • postępowanie sądowo- administracyjne
  • prawo administracyjne
  • podstawy prawa cywilnego
  • postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa
  • ochrona praw człowieka
  • wykładnia i stosowanie prawa
Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest wyposażony w wiedzę niezbędną do prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w administracji rządowej i samorządowej, innych jednostkach sektora publicznego, administracji gospodarczej, administracji sektora społecznego oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością stosowania go w praktyce.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów na kierunku administracja mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje

 

Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60