KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia II stopnia | Ekonomia - stacjonarne
Nazwa kierunku
Ekonomia - stacjonarne
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.
Opis kierunku
Celem kształcenia na drugim stopniu kierunku ekonomia jest zdobycie przez studenta wszechstronnej umiejętności analizy, oceny i interpretacji zjawisk ekonomicznych, na gruncie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych. Zakres wiedzy absolwenta kierunku ekonomia obejmuje przede wszystkim: 
- funkcjonowanie współczesnej gospodarki i poszczególnych podmiotów w zmiennych warunkach otoczenia; 
- politykę gospodarczą i społeczną w ujęciu historycznym 
i współczesnym; 
- zrównoważony rozwój w ujęciu krajowym i regionalnym oraz społecznie odpowiedzialne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych; 
- sposoby planowania oraz modele realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem elementów ryzyka oraz efektywności gospodarowania zasobami i zasad etycznych i międzynarodowych zależności sfery realnej i finansowej gospodarki; 
- innowacyjność procesów i produktów. 
Uzupełnieniem wiedzy absolwenta stanowią zagadnienia dotyczące problematyki mierzenia i kształtowania wartości przedsiębiorstw oraz ich wyceny, metod ekonometrycznych, komunikacji rynkowej, rachunkowości zarządczej oraz systemów informatycznych zarządzania.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
  2. ekonomika usług logistycznych
  3. gospodarowanie kapitałem ludzkim

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych.

Przykładowe przedmioty
  • ekonomia matematyczna
  • rynek kapitałowy i finansowy
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • ekonomia międzynarodowa
  • ekonomia menedżerska
  • makroekonomia
Możliwości zatrudnienia
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do: 
- pełnienia funkcji specjalisty ds. ekonomicznych w organizacjach i instytucjach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, tj. regionalne dyrekcje i fundusze ochrony środowiska, producentów energii ze źródeł odnawialnych oraz działach czy komórkach zajmujących się tymi zagadnieniami w przedsiębiorstwach czy instytucjach finansowych;
- objęcia stanowiska asystenta, samodzielnego referenta specjalisty w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa; 
- bycia komentatorem medialnym zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce;pełnienia funkcji doradcy gospodarczego w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych;
- świadczenia indywidualnych niezależnych usług analitycznych zainteresowanym inwestorom lub osobom fizycznym.
Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku ekonomia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60