KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia II stopnia | Informatyka i ekonometria, specjalność: wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza)
Nazwa kierunku
Informatyka i ekonometria, specjalność: wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza)
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Opis kierunku
Studia trwają 2 lata (4 semestry) polsko-niemiecki tok studiów; dwa dyplomy (Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Wismar). Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim (częściowo w jęz. angielskim). Zajęcia odbywają się według jednolitego programu studiów w pierwszym semestrze na Hochschule Wismar, w drugim semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, a w trzecim i czwartym - na jednej z dwóch uczelni zgodnie z indywidualnym wyborem w formie blokowej oraz zdalnej ze wsparciem multimedialnym. Kierunek ten spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi i został akredytowany przez ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der aturwissenschaften und der Mathematik e. V. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master) jest uznawany na całym świecie.
Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę z zakresu technologii internetowych, systemów baz danych, systemów e-commerce oraz problemów wspomagania decyzji. Potrafi ocenić przedsięwzięcia oraz możliwości zastosowania technologii i narzędzi informatycznych. Dyplom magistra daje absolwentom szansę międzynarodowej kariery zawodowej, ze względu na doświadczenia zagraniczne zdobywane w czasie studiów.
Specjalności

SPECJALNOŚĆ URUCHAMIANA W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. informatyka gospodarcza
Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Przykładowe przedmioty
  • ekonometria dynamiczna i finansowa
  • analiza statystyczna w badaniach rynku
  • inżynieria oprogramowania
Możliwości zatrudnienia
Ścieżki specjalizacyjne przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach: 
projektanta systemów informatycznych, analityka systemowego, biznesowego, informatyka zakładowego, oraz na innych stanowiskach wymagających znajomości technologii informatycznych, wiedzy menadżerskiej oraz narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60