KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Administracja
Nazwa kierunku
Administracja
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.
Opis kierunku

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

- administracja publiczna

- administracja gospodarcza

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): historia, matematyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, geografia,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • podstawy prawoznawstwa
  • prawo konstytucyjne
  • prawo administracyjne
  • podstawy ekonomii
  • postępowanie administracyjne
  • organizacja i zarządzanie w administracji
Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku administracja posiada umiejętności i wiedzę pozwalające podjąć pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w służbach, inspekcjach, policji, wojsku, straży gminnej oraz w administracji firm prywatnych i państwowych. Jest przygotowany, aby podjąć własną działalność gospodarczą. Kierunek administracja przygotowuje również do szeroko pojmowanej działalności społecznej i politycznej.

Kontynuacja nauki

Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek Administracja realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60