KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Komunikacja medialna i wizerunkowa
Nazwa kierunku
Komunikacja medialna i wizerunkowa
Tryb studiów
stacjonarny
Profil studiów
praktyczny
Punkty ECTS
180
Wydział
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.
Opis kierunku

Absolwent kierunku komunikacja medialna i wizerunkowa posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa, zarówno w mediach tradycyjnych jak i najnowszych (Internet), posiada również umiejętności z dziedziny funkcjonowania działów PR. Specjalista do public relations kształtuje korzystny, spójny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury: z pracownikami, udziałowcami, radą nadzorczą. Prowadzi z nimi dialog, w którym ważna jest informacja zwrotna. Do jego zadań należy monitorowanie mediów, analiza danych i opinii pod kątem szans lub zagrożeń dla organizacji. Przygotowuje m.in. materiały promocyjno- komunikacyjne, komunikaty prasowe, inicjuje publikacje w mediach, organizuje konferencje prasowe i inne wydarzenia (eventy), pokazujące organizację, markę lub osobę w dobrym świetle. Przekazywane informacje są prawdziwe, uczciwe i sprawdzalne. Zapobiega sytuacjom niekorzystnym dla wizerunku oraz rynkowej i społecznej pozycji organizacji, marki lub osoby publicznej. W sytuacji kryzysowej podejmuje szybkie i skuteczne działania (zarządzanie sytuacją kryzysową), mające na celu utrzymanie lub odbudowanie dobrego wizerunku.

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. public relations
  2. dziennikarstwo kulturalne i społeczne
  3. glokalność

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): historia, wiedza o społeczeństwie

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • nauka o komunikowaniu
  • prawne aspekty reklamy
  • retoryka i erystyka w mediach
  • informacja w mediach
  • publicystyka w mediach
Możliwości zatrudnienia

Studia I stopnia na kierunku komunikacja medialna i wizerunkowa przygotowują do podjęcia pracy w zawodach: dziennikarza społecznego i kulturalnego, dziennikarza internetowego; redaktora tekstu; specjalisty do spraw promocji, specjalisty- asystenta/konsultanta ds. PR i kreowania wizerunku. Praca w agencjach PR, korporacjach komercyjnych operujących rynkowo, urzędach i instytucjach państwowych, partiach politycznych, organizacjach pozarządowych; również jako konsultant osób prywatnych lub wykonujący wolny zawód (freelancera)- wykonuje indywidualne projekty zlecane przez różnorodne podmioty. Pracuje samodzielnie lub w zespole. Jego praca wymaga częstych kontaktów z mediami, odbiorcami, menedżerami i pracownikami.

Kontynuacja nauki

Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia:
- w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, prowadzonych w innych ośrodkach akademickich w kraju;
- w zakresie kulturoznawstwa ze specjalnością media i komunikowanie, prowadzonych na Wydziale Filologicznym US;
-  w zakresie PR, prowadzonych w innych ośrodkach akademickich w kraju;
- właściwych dla obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych (w szczególności o profilu praktycznym), uwzględniających w swoich programach profil specjalizacyjny adresowany do absolwentów studiów pierwszego stopnia komunikacji medialnej i wizerunkowej.

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60