KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Nauki o rodzinie
Nazwa kierunku
Nauki o rodzinie
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Teologiczny
Opis kierunku
Studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie przygotowują do szeroko pojętej pracy na rzecz rodziny w różnych instytucjach społecznych. Studia na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością asystent rodziny umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę doradczo-wspierającą skierowaną do rodzin, które mają problemy z wypełnianiem podstawowych funkcji i zadań i które przeżywają różnego rodzaju trudności. Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy rodzinom wymagającym wzmocnienia i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, reintegracji, poprawy sytuacji społeczno-socjalnej i organizacji życia rodziny. Posiada umiejętności pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, przewlekle i nieuleczalnie chore. Studia na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością profilaktyka społeczna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania patologii społecznej. Absolwent jest przygotowany do organizowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do indywidualnej pracy profilaktyczno-naprawczej z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne, do prowadzenia konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki społecznej. Obejmuje swoimi działaniami profilaktycznymi m.in. takie problemy jednostek i ich rodzin, jak: uzależnienia, prostytucja dzieci i młodzieży, zaburzenia zachowania, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. Profilaktyka społeczna
  2. Asystent rodziny

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • Psychologia małżeństwa i rodziny
  • Komunikacja interpersonalna
  • Podstawy seksuologii
  • Pedagogika społeczna
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Teologia małżeństwa i rodziny
Możliwości zatrudnienia
Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w charakterze: specjalisty do spraw rodziny, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, pracownika socjalnego (po spełnieniu dodatkowych warunków), pracownika wymiaru sprawiedliwości oraz nauczyciela w zakresie przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego (po uzyskaniu kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, placówkach służby zdrowia, rodzinnych poradniach specjalistycznych, samorządowych ośrodkach pomocy społecznej lub pomocy rodzinie, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej (po uzupełnieniu dodatkowych kwalifikacji w przypadku, gdy jest to wymagane do pracy w ww. instytucjach), a także do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle i nieuleczalnie chorym i członkom ich rodzin.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim, między innymi na studiach drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie prowadzonych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60