KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Finanse i rachunkowość
Nazwa kierunku
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
praktyczny
Punkty ECTS
180
Wydział
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.
Opis kierunku
Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach. Zdobyta przez nich wiedza daje podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk (także kierowniczych) w instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz służbach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.
Absolwent studiów na kierunku finanse i rachunkowość: posługuje się przepisami prawa finansowego, podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowychwykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych; 
potrafi tworzyć zestawienia informacji na podstawie ksiąg rachunkowych; 
cechuje się znajomością finansów, wykorzystywać wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych; 
podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowo-księgowych oraz wszechstronnej oceny ryzyka; 
rozumie występowanie ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać; 
przeprowadza analizę fundamentalną rynku kapitałowego i wyciąga z niej wnioski decyzyjne; 
stosuje narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek; 
posługuje się językiem obcym w praktyce finansów, rachunkowości i bankowości.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. rachunkowość jednostek gospodarczych
  2. finanse w administracji publicznej

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • rachunkowość finansowa
  • finanse publiczne
  • bankowość
Możliwości zatrudnienia
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w jednostkach sektora prywatnego i publicznego, pracownika działu rachunkowości zarządczej, analityka kosztowego, analityka finansowego, specjalisty ds. kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych, eksperta sprawozdawczości finansowej. Kwalifikacje absolwenta przygotowują do zawodów: 
specjalista ds. rachunkowości podatkowej, ds. wynagrodzeń, ds. finansów, ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych, 
analityk finansowy, analityk giełdowy, analityk kredytowy i oceny ryzyka kredytowego, skarbnik w jednostce samorządu terytorialnego.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek finanse i rachunkowość realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60