KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Socjologia
Nazwa kierunku
Socjologia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent studiów kierunku socjologia pierwszego stopnia jest posiadaczem wiedzy oraz umiejętności z socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii oraz innych dyscyplin pokrewnych. Umie analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe a także gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje dotyczące struktury i rozwoju życia społecznego. Posiada umiejętności pracy zespołowej, zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych na podstawie wiedzy o procesach, mechanizmach i strukturach życia społecznego. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektować badania empiryczne używając podstawowych technik badawczych, interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny. Umie komunikować się z otoczeniem. Potrafi wykonywać analizę konfliktowych sytuacji w życiu społecznym pod kątem odpowiednich adresatów, legitymuje się również umiejętnością przekazywania wyników swoich analiz adresatom wraz ze świadomością ograniczeń towarzyszących uzyskanej wiedzy. Absolwent opanował przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi na poziomie European Driving Licence oraz umiejętności wykonywania podstawowych analiz statystycznych.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. socjologia zdrowia.
  2. socjologia stosowana,
  3. socjologia kultury,

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty

Psychologia społeczna, procesy ludnościowe, współczesne teorie socjologiczne, małe struktury społeczne, socjologia regionu, socjologia komunikacji.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent socjologii może samodzielnie wykorzystać kwalifikacje w pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, podejmować pracę na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa, na przykład, przedsiębiorstw, samorządów, administracji państwowej, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych). Jest wyposażony w umiejętności pozwalające na zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, zajmujących się problemami rozwoju kultury, w mediach, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych, agencjach reklamowych, firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej, ośrodkach badań naukowych, itp.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek socjologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60