KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Mediacja międzykulturowa
Nazwa kierunku
Mediacja międzykulturowa
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent studiów mediacja międzykulturowa posiada ogólną wiedzę o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach opartych na wiedzy i informacji. Rozpoznaje problemy i wyzwania, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne i religijne oraz migracje. Identyfikuje i rozwiązuje problemy praktyczne i etyczne związane z ogólną dostępnością informacji, rozwojem międzynarodowych korporacji oraz zbiorowości wielokulturowych. Posiada następujące umiejętności i kompetencje społeczne: rozpoznaje przyczyny konfliktów i przeciwdziała im jako skuteczny mediator, identyfikuje problemy komunikacyjne wynikające z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowuje sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia, usprawnia przepływ informacji w korporacjach międzynarodowych i zakładach pracy zatrudniających osoby pochodzące z różnych kultur i środowisk, zna i wykorzystuje pośrednie sposoby przekazywania informacji, rozpoznaje i przeciwdziała próbom manipulacji oraz dyskryminacji i przemocy werbalnej, zarządza zasobami ludzkimi w zróżnicowanej kulturowo zbiorowości, zarządza informacją niejawną, tworzy bazy danych i techniki przekazywania informacji, jest przygotowany do prowadzenia badań zbiorowości wielokulturowych, posiada praktyczną znajomość podstawowych sposobów pozyskiwania i interpretacji informacji.
Specjalności

brak

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • komunikacja międzykulturowa
  • metody i techniki badań społecznych
  • kultura i mediacja
  • prawo w mediacji
  • techniki dialogu międzykulturowego
  • migracje we współczesnym społeczeństwie
Możliwości zatrudnienia
Absolwent wykorzystuje swoje umiejętności jako pracownik: centrów informacji i promocji, serwisów ofert pracy, działów osobowych, korporacji międzynarodowych, agencji reklamowych, ośrodków badania opinii publicznej, punktów informacyjnych oraz biur podróży. Jest gotowy do podjęcia pracy w instytucjach edukacyjnych przeciwdziałających wykluczeniom społecznym i konfliktom wynikającym z wielokulturowości i zróżnicowania etnicznego.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku mediacja międzykulturowa mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60