KANDYDACI
Strona główna | Studia II stopnia | Polityka społeczna
Nazwa kierunku
Polityka społeczna
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent powinien posiadać umiejętności: stosowania zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej; badania i dokonywania pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych instytucjach sfery społecznej.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  • pracownik służb społecznych,

  • komunikacja społeczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Przykładowe przedmioty

Ewaluacja w polityce społecznej, teoria polityki społecznej, kwestie społeczne, lokalna polityka społeczna, międzynarodowa polityka społeczna, komunikacja interpersonalna.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i  podejmowania pracy w różnych zawodach, m.in. w szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie, w firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, marketingiem, w oddziałach PR i rekrutacyjnych.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku polityka społeczna mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018 rozpoczyna się 15 stycznia 2018 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2016/2017 wynosiła 85 zł. Opłata za studia niestacjonarne w przygotowaniu.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60