KANDYDACI
Strona główna | Studia II stopnia | Bezpieczeństwo wewnętrzne
Nazwa kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Tryb studiów
niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego będzie posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno – psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobędzie umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania. Będzie potrafił uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji, rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować i kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz kierować zespołami ludzkimi. Absolwent będzie potrafił uzasadnić podjęte działania (decyzje). Będzie przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny obejmujące zagadnienia z nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Treści programowe będące konsekwencją interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa wewnętrznego pozwolą zapoznać się studentom z różnego rodzaju koncepcjami, teoriami i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom współczesnego społeczeństwa.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. bezpieczeństwo osób i mienia,
  2. administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Przykładowe przedmioty
  • Wprowadzenie do techniki kryminalistycznej,
  • Zwalczanie przestępczości gospodarczej,
  • Wprowadzenie do działań dochodzeniowo-śledczych,
  • Przesłuchanie w postępowaniu,
  • Prawo dowodowe.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie  przygotowany  do: pracy w administracji  państwowej i samorządowej, współpracy z instytucjami państwowymi. Zdobędzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu podjąć  współpracę m.in. z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu, Strażą Miejską.

Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018 rozpoczyna się 15 stycznia 2018 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60