KANDYDACI
Strona główna | Studia II stopnia | Nauki o polityce
Nazwa kierunku
Nauki o polityce
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
120
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent studiów  drugiego stopnia nauki o polityce posiada usystematyzowaną oraz rozszerzoną wiedzę z obszaru polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Operując modelami badań nauk polityce potrafi kreować i formułować oraz rozwiązywać problemy badawcze. Prowadzone specjalności ułatwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy praktycznej i teoretycznej.                                                             
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. bezpieczeństwo państwa
  2. zarządzanie organizacjami międzynarodowymi
  3. lobbing i doradztwo międzynarodowe
  4. medioznawstwo
  5. pozyskiwanie i ochrona informacji

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Przykładowe przedmioty

Teoria polityki, ruchy społeczne, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, decydowanie polityczne, prawo europejskie.

Możliwości zatrudnienia
Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom kierunku nauki o polityce ubiegać się o zatrudnienie m.in. w instytucjach państwowych, służbach i inspekcjach, urzędach administracji centralnej - ministerstwach, kancelariach organów władzy państwowej, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, biurach poselskich i senatorskich, instytucjach i podmiotach związanych z członkostwem Polski we Wspólnotach Europejskich, organizacjach pozarządowych."                                                   
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku nauki o polityce mają możliwość kontynuowania kształcenia na kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.                                    
Terminy

Rejestracja na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018 rozpoczyna się 15 stycznia 2018 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60