KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Bezpieczeństwo wewnętrzne
Nazwa kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Tryb studiów
niestacjonarne (STACJONARNE NABÓR 17/18 ZAKOŃCZONY)
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i ekonomicznych, a przede wszystkim opanuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego. Absolwent zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Pozna zasady podziału władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Pozna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne związane z zasadami funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania kryzysowego. Nabędzie umiejętności związane z kierowaniem małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Będzie potrafił analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
  2. bezpieczeństwo publiczne.
  3. przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych,

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty

Kryminologia i kryminalistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo społeczne, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zwalczanie terroryzmu.

Możliwości zatrudnienia
Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ubiegać się o zatrudnienie m.in. w urzędach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w centrach zarządzania kryzysowego, urzędach i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, jednostkach organizacyjnych służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne predestynowani są do podjęcia zatrudnienia w Policji, Straży Pożarnej, Służbach ratownictwa, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służbie Celnej, jak również w firmach prywatnych w zakresie bezpieczeństwo osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji oraz w sektorze organizacji pozarządowych.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60