KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Filozofia
Nazwa kierunku
Filozofia
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Absolwent posiada ogólną wiedzę filozoficzną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu specjalności: filozofia z etyką. Posiada podstawową wiedzę społeczną, orientuje się także w problematyce relacji filozofii do innych nauk i zjawisk życia kulturalnego. Posiada umiejętność prezentacji, analizy, interpretacji i krytyki poglądów i tekstów filozoficznych oraz rozumienia i tłumaczenia tekstów filozoficznych w językach obcych. Cechuje się samodzielnością i odpowiedzialnością a także zaangażowaniem w aktywne życie społeczne i kulturalne. Absolwent zna podstawy wybranego języka klasycznego (łaciny lub greki) oraz nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Specjalności

SPECJALNOŚĆ URUCHAMIANA W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. filozofia z etyką
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): filozofia, historia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • historia filozofii
  • etyka
  • filozofia języka
  • filozofia umysłu
  • psychologia społeczna
  • estetyka
Możliwości zatrudnienia
Absolwent filozofii jest przygotowany do prowadzenia zajęć z filozofii, edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze oraz przedmiotów pochodnych w szkole (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Może również podjąć pracę w: różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations,w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach politycznych i społecznych, w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek filozofia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60