KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Management instytucji publicznych i public relations
Nazwa kierunku
Management instytucji publicznych i public relations
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku

Celem studiów jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych; rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających zarządzanie instytucjami publicznymi oraz kreowanie wizerunku podmiotów publicznych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu historii, nauk o polityce, socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, etyki niezbędna do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, podmiotach funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu społecznym (tj. urzędach administracji publicznej, partiach politycznych, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych). Celem jest również przygotowanie do nauki na studiach drugiego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent studiów jest świadom potrzeby dalszego i ustawicznego kształcenia. Celem studiów jest również kształtowanie postaw społecznych uwzględniających standardy prawne, etyczne, otwartość, kreatywność i innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w sferze publicznej. Na studiach oferowane są dwie specjalności: Doradztwo wizerunkowe i Public Relations oraz Funkcjonariusz publiczny.

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW:

  • Funkcjonariusz publiczny, Doradztwo wizerunkowe i Public Relations.

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

 

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty

Podstawy zarządzania, wprowadzenie do PR, społeczeństwo obywatelskie, marketing w polityce i gospodarce, kultura polityczna, etyka w administracji i biznesie

Możliwości zatrudnienia
Studia przygotowują do pracy:
1) w urzędachadministracji publicznej (państwowej i samorządowej);
2) etatowym aparacie partii politycznych (w biurach:
wojewódzkich i krajowych władz partii, poselskich,
senatorskich, klubów parlamentarnych);
3) organizacjach pozarządowych (w szczególności
fundacjach i stowarzyszeniach);
4) podmiotach świadczących usługi z zakresu public relations;
5) komórkach organizacyjnych urzędów administracji
publicznej, firm jako specjalista z zakresu public
relations, kreowania wizerunku;
6) jako rzecznik prasowy lub osoba wyznaczona do kontaktu z mediami w urzędach administracji publicznej, partiach politycznych, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Managment instytucji publicznych i Public Relations posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia oraz podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60