KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Nauki o polityce
Nazwa kierunku
Nauki o polityce
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku

Absolwent studiów nauki o polityce pierwszego stopnia posiada usystematyzowaną oraz uniwersalną wiedzę z zakresu klasycznej politologii, ale także z ekonomii, stosunków międzynarodowych, statystyki, socjologii oraz nauki o państwie i prawie wzbogaconą o gruntowną znajomość tradycji politycznej oraz kultury politycznej. Prowadzone specjalności pozwalają uzyskać specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną. Studia nauka o polityce ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wszechstronnie przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, a ponadto do szeroko rozumianej praktycznej aktywności politycznej (partie polityczne, biura poselskie itd.) oraz do kreatywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne struktury).  

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. administrowanie instytucjami polityki społecznej
  2. bezpieczeństwo państwa
  3. komunikacja międzykulturowa
  4. marketing w administracji, gospodarce i polityce

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty

Współczesna myśl polityczna, Partie i systemy partyjne, System polityczny RP, Międzynarodowe stosunki polityczne, Marketing polityczny, Samorząd i polityki lokalna                      

Możliwości zatrudnienia

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom kierunku nauki o polityce ubiegać się o zatrudnienie m.in. w: instytucjach prasowych, służbach i inspekcjach, urzędach administracji centralnej - ministerstwach, kancelariach organów władzy państwowej, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, biurach poselskich i senatorskich, instytucjach i podmiotach związanych z członkostwem Polski we Wspólnotach Europejskich, organizacjach pozarządowych.

                                                                      

Kontynuacja nauki

Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek nauki o polityce realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku nauki o polityce mają także możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek. Opłata za studia niestacjonarne
Dodatkowe informacje

Nowa oferta dla osób w wieku 45 +, studia wyższe licencjackie na kierunku politologi.

1. Osobna grupa dla osób w wieku 45 +

2. Zajęcia w godzinach popołudniowych

3. Studia bezpłatne, w trybie stacjonarnym

Oferowane specjalności:

  • administrowanie instytucjami polityki społecznej
  • bezpieczeństwo państwa
  • komunikacja międzykulturowa
  • marketing w administracji, gospodarce i polityce
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60