KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Polityka społeczna
Nazwa kierunku
Polityka społeczna
Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Humanistyczny
Opis kierunku
Studia na kierunku polityka społeczna służą praktycznemu przygotowaniu do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Program studiów służy przygotowaniu profesjonalnej kadry doradczej i zarządzającej z zakresu analizy i rozwiązywania problemów społecznych.
Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. wykluczenie i marginalizacja społeczna w UE
  2. administrowanie instytucjami polityki społecznej
  3. zarządzanie i marketing w systemie ochrony zdrowia

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język polski,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny ,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • administracja publiczna
  • polityka społeczna w UE
  • metody i techniki badań społecznych
  • socjologia problemów społecznych
  • zarządzanie informacją w instytucjach publicznych
  • etyka pracy socjalnej
Możliwości zatrudnienia
Absolwenci polityki społecznej mogą podjąć pracę jako: pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, specjaliści w instytucjach kreujących politykę społeczną regionu. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą także absolwentom kierunku polityka społeczna ubiegać się o zatrudnienie m.in. w urzędach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek polityka społeczna realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. 
 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Załączniki
Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2015/2016 wynosi 85 zł. Wysokość opłat za studia niestacjonarne regulują odpowiednio Uchwała Senatu US nr 51/2015 dnia 26 maja 2015 r. i Zarządzenie Rektora US nr 42/2015 r. z dnia 30 czerwca 2015 r.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60